"KISAA" joins the Karma Sharing Project For the Thai people to fight for COVID-19. Give 1,000 sets of food to the community.

Friday, May 8, 2020 0 comment(s)

"KISAA" joins the Karma Sharing Project For the Thai people to fight for COVID-19. Give 1,000 sets of food to the community.

 

Kisaa International Group Company Limited, B Pretty Company Limited and Asaki International Company Limited have organized a project to help the victims of Kovid-19. In the community around the company To help the community by distributing 1,000 sets of food under the "Karma Sharing Project For Thai people to fight for COVID-19 "

On May 8, 2020, Mr. Wattana Damrongsapphaisan Chairman of the Board And the management team Join to bring more than 1,000 sets of food to distribute to the people in the area. To alleviate suffering Due to being affected by the outbreak of the cattle-19 from the announcement of the situation, which is in the period of locking down the area to prevent further spread.
The company sees the well-being of the community and those affected by this event. In which closing various locations Causing an impact on daily life The company wishes to be a part in helping the people in nearby communities. In Rama 3 neighborhood by distributing food to the people in the area of ​​1,000 sets


ภายในกิจกรรม ทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่จราจร อำนวยความสะดวก จัดระเบียบให้แก่ผู้รับบริจาคสิ่งของและอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโดยการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร (Physical Distancing) จัดให้มีการใส่หน้ากากอนามัย จุดตรวจสแกนวัดไข้ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ บริษัทฯมองเห็นถึงความสำคัญและห่วงใยทุกๆ คนในพื้นที่และคนไทยทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้และยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤติ โควิด-19ในครั้งนี้ แม้จะเป็นเหมือนหายนะใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กต่างได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น แต่ในช่วงระหว่างนี้ เราต่างได้เห็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อว่าพลังความร่วมมือร่วมใจนี้ จะทำให้ทุกคนสามารถก้าวฝ่าวิกฤติ ครั้งนี้ไปได้ และเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในเร็ววัน
 

Leave Your Comment